Advies

Digitale plannen

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat overheidsinformatie via internet voor iedereen overal en altijd gemakkelijk is terug te vinden. De Wro is gebaseerd op dit uitgangspunt. Het DURP-samenwerkingsverband heeft het pakket standaarden 2008 vastgesteld. Via de Ministeriele regeling Standaarden ruimtelijke ordening zullen deze vanaf 1 juli 2009 worden ingevoerd Geonovum verzorgt het beheer en de doorontwikkeling van de standaarden.

Alle wroplannen en besluiten zijn digitaal en objectgericht

Het informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO-model) is allereerst bedoeld om de bestemmingsplankaart objectgericht te kunnen maken. Zo’n plankaart kan dan platformonafhankelijk digitaal beschikbaar worden gesteld en worden ondergebracht in een geografische raadpleegomgeving. Er worden ook standaarden vastgesteld voor de opbouw in inhoud van de bestemmingsregels, de plantoelichting en voor alle andere Wro-planfiguren, zoals een voorbereidingsbesluit, een projectbesluit, een ontheffing enz. Er worden digitale eisen gesteld aan de wijze waarop plannen gewaarmerkt worden, bekend worden gemaakt en raadpleegbaar zijn via internet. Voor het raadplegen kan de gemeente een beroep doen op de diensten van RO-Online. Aan de balie liggen straks geen papieren exemplaren meer.

Omscholing voor ro-medewerkers?

Gemeentelijke ro-medewerkers zijn straks verantwoordelijk voor de inhoud van het digitale plan en voor het doorlopen van de juiste digitale planprocedure. Interne samenwerking is dus noodzakelijk en er zal specifieke software nodig zijn. De betrokken niet-ro-medewerkers moeten op hoofdlijnen kennis hebben van het ro-spoor. Het stedenbouwkundig bureau kan een belangrijke rol spelen, maar voor de binnengemeentelijke procesgang ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de ro-medewerker. Doordat het werk van de ro-afdeling wezenlijk gaat veranderen is scholing gewenst.