Implementatieplan

De invoering van de Wro bij gemeenten vraagt een planmatige aanpak. Er kan niet volstaan worden met invoering ‘werkende weg’ of het alleen maken van afspraken met een stedenbouwkundig bureau en het aanschaffen van software. In alle gevallen zal eerst helder moeten worden welke eisen de nieuwe wet stelt aan de planologische instrumen-ten om daarna te bepalen hoe de instrumenten worden ingezet en wie in de uitvoering welke taak op zich neemt. Een goede voorbereiding is het halve werk. Onderstaande indeling kan de basis vormen voor het gemeentelijk Wro-implementatieplan. Gemeenten worden uitgenodigd om hier gebruik van te maken en als tegenprestatie hun eigen plan hier beschikbaar te stellen voor anderen. Ook conceptplannen, deelplannen of plannen met een andere opbouw zijn welkom. Voor de helderheid: Rogem biedt slechts de mogelijkheid aan gemeenten om hun plannen onderling uit te wisselen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wie wil reageren kan gebruik maken van het Rogem-forum.

Implementatieplan Wro

Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. beschrijving Wro-instrumenten
1.2. beschrijving onderdeel digitale plannen en processen
1.3. relatie met andere gemeentelijke ontwikkelingen/doelen
1.4. relatie met andere wettelijke invoeringstrajecten
1.5. huidige aantallen/productie
1.6. huidige capaciteit en taakverdeling per instrument
1.7. huidige inzet uitbesteding stedenbouwkundige bureaus
1.8. huidig beleid/afspraken rond zelfstandige project procedure (19-1)

2. Beleidskeuzen
2.1. algemeen
2.2. structuurvisie
2.3. beheersverordening
2.4. projectbesluit
2.5. huidige 19-2 gevallen
2.6. exploitatieplan, inzet en doorlooptijd
2.7. verdeling bevoegdheden college en raad
2.8. vooroverleg, wanneer wel/niet, afstemming vooroverlegpartners
2.9. inspraak wanneer wel/niet, aanpassen verordening
2.10. keuze overgangsrecht wel/niet toepassen bij lopende plannen
2.11. inkadering toezicht en handhaving
2.12. legesheffing i.r.t. actualisering en doorwerking projectbesluiten, regulier en i.h.k.v. invoeringswet/overgangsrecht
2.13. opstellen Wro-jaarverslag
2.14. wel/geen gemeentelijk handboek

3. Uitwerking digitale plannen en processen
3.1. keuze voor invoeringsmodel
3.2. besluit waar digitale plandata per gemeente worden gepubliceerd
3.3. besluit over zelf raadpleegbaar maken of via RO-Online
3.4. taakverdeling, procesbewaking en doorlooptijden binnengemeentelijk rond digitale plannen
3.5. benoemen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per afdeling en functionaris.
3.6. controle digitale data op juistheid, volledigheid en toepassing standaarden
3.7. raadpleegbaar maken t.b.v. besluitvorming van de digitale data
3.8. digitaal waarmerken na besluitvorming
3.9. publicatie en kenbaar maken
3.10. wijze van beschikbaar stellen niet-digitale processtukken (zienswijzen, publicaties, besluiten)
3.11. inrichten balie
3.12. nacontrole per plan/besluit
3.13. beschikbaar stellen vigerende plannen
3.14. doorwerking aanwijzingen, uitspraken en herzieningen
3.15. digitale archivering
3.16. lopende-10-jaarsplanning

4. Uitvoeringsplan
4.1. capaciteitsraming intern/extern meerjarig
4.2. benodigde faciliteiten
4.3. benodigde middelen meerjarig
4.4. invoeringsbegeleiding en invoeringsmaatregelen
4.5. voortgang-rapportages periodiek

5. Besluit en samenvatting

Bijlagen:
1. Huidig jaarprogramma/meerjarenprogramma/actualiseringsplan
2. Lijst van bestemmingsplannen met jaar van ‘einde legesheffing’
3. Nieuw meerjarenprogramma