Wro, Bro, Regeling

Nieuwe Wro

De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, gepland op 1 juli 2008, brengt een aantal grotere wijzigingen met zich mee voor overheden en voor burgers en gebruikers van ruimtelijke plannen. De uitwerking van de Wro vindt plaats in het Besluit ruimtelijke ordening. De Ministeriele regeling Standaarden ruimtelijke ordening, waarin de verplichtingen met betrekking tot digitale plannen en procedures zijn vastgelegd treedt een jaar later, op 1 juli 2009 in werking.

Andere instrumenten

Het bestemmingsplan blijft een centrale rol vervullen in de ruimtelijke ordening. Ook provincie en rijk kunnen hier in de vorm van een inpassingsplan gebruik van maken. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met verplichte structuurvisies. De meeste andere instrumenten blijven bestaan, maar krijgen soms andere namen en kennen andere procedures en reikwijdtes. Nieuw is de beheersverordening.

Andere procedures

De provinciale goedkeuring is vervallen, maar naast betrokkenheid in het kader van het vooroverleg, kunnen provincie en Vrom-inspectie nu een zienswijze kenbaar maken. Wanneer deze niet onverkort wordt overgenomen en de provincie of de inspectie een reactieve aanwijzing geeft, dan treedt dat deel niet in werking. Daarna kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij een aantal andere planfiguren is dat de rechtbank. Het niet tijdig herzien van bestemmingsplannen of doorvertalen van projectbesluiten in een bestemmingsplan of beheersverordening kan er toe leiden dat er geen bouwleges geheven kunnen worden.